Polityka prywatności

[obowiązująca od 01 stycznia 2023 r.]

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest Mateusz Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ” ŚLUSARSTWO KAMIŃSKI ” Mateusz Kamiński z siedzibą w Stromcu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Stok 4, 26-804 Stromiec); wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: 7981467585; REGON: 146218800; działającą pod znakiem towarowym MORIA DESIGN, zarejestrowanym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej pod nr 018622009 dalej zwany Administratorem.

JAKIE DANE O TOBIE PRZETWARZAMY  I W JAKIM CELU?

Zbieramy Twoje dane w celu lepszego dostosowania oferty Sklepu do Twoich potrzeb, przy czym podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, o ile nie jest to konieczne do świadczenia przez nas usługi na Twoją rzecz.
Na etapie, kiedy jeszcze nie jesteś naszym klientem a jedynie interesujesz się naszą ofertą i przeglądasz naszą stronę internetową zbieramy dane w celach statystycznych oglądalności strony i podstron sklepu. Wtedy jeszcze nie jesteśmy w stanie tych danych przypisać do konkretnej osoby. Wiemy tylko jaką masz płeć, w jakim wieku jesteś, czym się interesujesz.
Kiedy już zdecydujesz się zamówić u nas jakiś produkt otrzymujemy od Ciebie informacje o Twoim imieniu i nazwisku, adresie zamieszkania, numerze telefonu kontaktowego. Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą podasz nam również dane o Twojej firmie i numerze NIP. Celem zbierania przez nas Twoich danych jest obsługa złożonego przez Ciebie zamówienia, realizacja zawartej w ten sposób umowy sprzedaży, dostarczenie towaru do wskazanego przez Ciebie miejsca, jak również obsługa posprzedażowa i badanie satysfakcji klientów z korzystania z usług naszego sklepu.

CZY MASZ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH?

W każdym momencie masz prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas oraz do ich poprawiania. W celu wyjaśnienia wątpliwości jakie możesz mieć w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych i realizacji uprawnień, które Ci przysługują (o których mowa poniżej) powołaliśmy w naszym przedsiębiorstwie Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pisząc wiadomość e-mail na adres: biuro@moriadesign.pl. Możesz również skorzystać z usługi konta w celu poprawienia swoich danych osobowych.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

a) Dostęp do danych
Jeśli będziesz chciał dowiedzieć się jakie dane o Tobie przetwarzamy, możesz zwrócić się do nas z prośbą o dostęp do danych. Przekażemy Ci wtedy informacje o tym czy przetwarzamy Twoje dane, ewentualnie jakie dane i w jakim celu przetwarzamy. Możesz poprosić również o kopię Twoich danych i za pierwszym razem przekażemy Ci ją nieodpłatnie. Cena kolejnych kopii danych będzie stanowiła rzeczywisty koszt obsługi Twojej prośby.

b) Sprostowanie danych
Jeśli nastąpiła pomyłka przy wprowadzaniu Twoich danych i widzisz, że są one nieprawidłowe, wskaż nam ten błąd, poprawimy go.

c) Uzupełnienie danych
Jeśli dane, które posiadamy są niepełne lub z biegiem czasu po prostu się zmieniły, powiedz nam o tym, uzupełnimy je i zaktualizujemy. Pamiętaj jednak, że nie potrzebujemy danych, które nie są niezbędne w celu świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. W takiej sytuacji odmówimy Ci uzupełnienia Twoich danych, ponieważ chcemy chronić Twoją prywatność.

d) Usunięcie danych
Jeśli uznasz, że:

 • Twoje dane nie są nam niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych, zgodnych z prawem celach,
 • Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
 • Wniosłeś skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych, a nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
 • Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Konieczność usunięcia danych wynika z naszego obowiązku prawnego,
 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  Powiedz nam o tym! Przeanalizujemy Twoją prośbę i jeśli stwierdzimy, że masz rację, trwale usuniemy Twoje dane.

e) Ograniczenie przetwarzania danych
Jeśli uznasz, że powinniśmy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych, bo:

 • Są one nieprawidłowe, ale nie chcesz ich usunięcia lub nie można ich usunąć- ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz ich usunąć lub nie potrzebujemy już Twoich danych w celu jaki Tobie przedstawiliśmy, ale Ty ich potrzebujesz do ustalenia, dochodzenia i obrony Twoich praw,
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych i chcesz ograniczenia ich przetwarzania na czas rozpatrzenia sprzeciwu,

Powiedz nam o tym! Zweryfikujemy Twoje stanowisko i w trakcie ograniczenia przetwarzania danych będziemy przechowywać dane, ale nie będziemy ich przetwarzać (tj. w szczególności wykorzystywać czy przekazywać) bez Twojej zgody chyba, że w celu zgodnym z przepisami prawa lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub też z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

f) Sprzeciw w szczególnej sytuacji
Jeśli masz szczególną sytuacją, a my przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz uzasadniony interes, uwzględnimy sprzeciw, o ile nie zachodzą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twojego interesu, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

g) Sprzeciw przy celach statystycznych
Jeśli masz szczególną sytuację i nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane w celach statystycznych, powiedz nam o tym i uzasadnij swoje stanowisko. Uwzględnimy Twój sprzeciw, chyba, że przetwarzanie twoich danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

h) Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego
Jeśli nie chcesz żebyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, uwzględnimy Twój sprzeciw i nie będziemy w tym celu przetwarzać Twoich danych.
W ten sposób możesz skorzystać również z innych przysługujących Ci praw, jak wycofanie wszystkich zgód, których nam udzieliłeś lub przeniesienie swoich danych do innego Administratora. Spełnimy Twoje żądania, chyba, że będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub będą godziły w ważny interes naszego przedsiębiorstwa.
Jeśli uznasz jednak, że nieprawidłowo gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który kontroluje przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, a którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TAJEMNICA TWOICH DANYCH

Zobowiązujemy się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieliśmy się przy wykonywaniu łączącej nas umowy, z tym zastrzeżeniem, że Twoimi danymi musimy podzielić się z osobami, które pomogą nam zrealizować cel, dla którego je zbieramy.
Są to m.in. właściwe organy państwowe i samorządowe, bądź osoby trzecie, jeśli zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, jak również firmy kurierskie dostarczające Ci zamówione produkty, operatorzy systemów płatności w wypadku płatności online oraz obsługujące nas firmy księgowe, kadrowe, informatyczne i kancelarie prawne.
Pamiętaj jednak, że w celu ochrony Twoich danych, ze wszystkimi tymi podmiotami zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych, w których zobowiązali się do respektowania zasad wprowadzonych przez RODO.

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

W związku z gromadzeniem przez nas Twoich danych, musimy uzyskać Twoje zgody na ich przetwarzanie tj. zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, organizowanie itd. Zbieramy dwa rodzaje zgód.
Pierwsza dotyczy danych zwykłych, które przetwarzamy w celu marketingowym i jest to zgoda wyrażana na etapie, kiedy jeszcze nie jesteś naszym klientem, ale przeglądasz naszą stronę internetową, interesujesz się naszą ofertą handlową. Przekazujesz nam wtedy adres e- mail i ewentualnie Twoje imię i nazwisko. Dzięki temu, że zgodzisz się na przetwarzanie Twoich danych w tym celu, będziemy mogli wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom i dopasować ofertę sklepu do Twoich potrzeb. Przedstawimy Ci towary, którymi możesz być zainteresowany oraz poinformujemy Cię o nowościach, które specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy.
Druga zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Zgoda ta obejmuje takie dane jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, ewentualnie nazwę firmy i NIP, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą. Dzięki uzyskaniu Twojej zgody na przetwarzanie tych danych będziesz mógł kupić u nas towar, którym jesteś zainteresowany a my dostarczymy go pod wskazany przez Ciebie adres.
Pamiętaj jednak, że zgody, których nam udzieliłeś zawsze mogą być przez Ciebie cofnięte bez podania uzasadnienia. W tym celu skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych. On udzieli Ci wskazówek co do dalszego działania i odniesie się do Twojej prośby. Jeśli nie stoją temu na przeszkodzie przepisy prawa, ani ważny interes przedsiębiorstwa przestaniemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane oraz dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

PLIKI COOKIE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Dla poprawnego korzystania ze strony https://www.moriadesign.pl zalecamy akceptację plików cookies.
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu jego obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są także do przechowywania informacji o zawartości Państwa koszyka, zbierają one też informacje na potrzeby statystyczne (ilość wizyt na stronie, najczęściej przeglądane produkty) wykorzystywane przez mechanizmy GoogleAnalytics. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje. Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przysługuje nam prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Wprowadzone zmiany dotyczą tylko tych osób, które założą konto lub złożą zamówienie po wejściu zmiany w życie.
Zmiany Polityki wchodzą w życie po upływie siedmiu dni od zamieszczenia ich na stronie internetowej https://www.moriadesign.pl. Wobec Użytkowników, którzy założyli konto lub złożyli zamówienie przed wejściem w życie zmiany, stosuje się niezmienioną Politykę w brzmieniu obowiązującym przed zmianą. Użytkownicy Ci mogą jednak oświadczyć, iż chcą, by zastosowano wobec nich politykę prywatności w nowym brzmieniu.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką ochrony danych osobowych sklepu, stosuje się Regulamin sklepu internetowego moriadesign.pl, Regulamin usług elektronicznych, RODO oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).